Kapinių (Širvintų senosios miesto) taisyklės

PATVIRTINTA

Širvintų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 22 d.
sprendimu Nr. 1-41

LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ PRIEŽIŪROS BEI LANKYMO, KAPAVIETĖS PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMA KAPAVIETE IR KAPAVIETĖS (KAPO) IDENTIFIKAVIMO ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ir kapavietės (kapo) identifikavimo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje (toliau – Savivaldybė) tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių priežiūros bei lankymo, kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ir kapavietės (kapo) indentifikavimo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje tvarką.
  2. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir Kapinių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ apibrėžtas sąvokas.
  3. Šio Tvarkos aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
  4. Įstatymų nustatyta tvarka viešąsias kapines, esančias Savivaldybės seniūnijos teritorijoje, prižiūri seniūnijos seniūnas, atsakingas už kapinių priežiūrą, Širvintų mieste – Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas kapinių prižiūrėtojas (toliau – kapinių (teritorijų) prižiūrėtojas).
  5. Kapinių (teritorijų) prižiūrėtojas Tvarkos apraše nurodytą veiklą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ patvirtintomis Kapinių tvarkymo taisyklėmis (toliau – taisyklėmis), Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos aprašu, Kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų aprašu ir Kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašu bei šiuo Tvarkos aprašu.

II SKYRIUS
LEIDIMO LAIDOTI IŠDAVIMAS

6. Rašytinį leidimą laidoti Savivaldybės teritorijoje esančiose kapinėse išduoda seniūnijos, kurios teritorijoje yra kapinės, seniūnas, Širvintų mieste esančiose kapinėse rašytinį leidimą laidoti išduoda kapinių (teritorijų) prižiūrėtojas. Leidimas laidoti išduodamas pagal Tvarkos aprašo 1 priede nustatytą formą.
7. Leidimai laidoti seniūnijose išduodami darbo laiku, o poilsio dienomis ir po darbo – pagal seniūnijose bei prie kapinių esančiose informacinėse lentose skelbiamą informaciją, kurioje nurodyti seniūnijų atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys, taip pat Širvintų rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.
8. Leidimas laidoti išduodamas mirusiojo giminaičiams, sutuoktiniui (-ei) ar kitam laidojimą organizuojančiam asmeniui, pateikusiam rašytinį prašymą ir medicininį mirties liudijimą.
9. Leidimai laidoti išduodami nemokamai.

III SKYRIUS
LAIDOJIMO IR KAPINIŲ PRIEŽIŪROS BEI LANKYMO TVARKA

10. Laidoti mirusiuosius leidžiama kiekvieną dieną nuo 8 val. iki 17 val.
11. Pirmąją Šv. Kalėdų ir pirmąją Šv. Velykų dieną bei Visų Šventųjų dieną nelaidojama. Kapinių (teritorijų) prižiūrėtojas, įvertinęs situaciją vietoje, gali išduoti leidimą laidoti ir šiomis dienomis.
12. Laidoti žmogaus palaikus galima ne anksčiau kaip po 24 valandų nuo to momento, kai buvo konstatuota mirtis, jeigu tokiu būdu neignoruojami mirusiojo ar jo artimųjų asmenų religiniai įsitikinimai.
13. Pakartotinai laidoti žmogaus palaikus kape, kuriame jau yra palaidoti žmogaus palaikai, galima ne anksčiau kaip pasibaigus kapo ramybės laikotarpiui.
14. Sprendimą dėl draudimo laidoti veikiančiose arba riboto laidojimo kapinėse arba jų dalyje Savivaldybės administracijos direktorius priima per 3 darbo dienas vadovaudamasis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro siūlymu. Apie priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo skelbia seniūnijos, kurios teritorijoje yra kapinės, seniūnas kapinių informacinėje lentoje ir Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius – Savivaldybės interneto svetainėje.
15. Veikiančiose kapinėse kapavietės skiriamos pagal kapinių planą eilės tvarka. Kiekvienas mirusysis laidojamas atskirame kape. Palaidojus kapavietėje, įrengiamas kapo vietą žymintis laikinas ženklas, kuriame nurodomas mirusiojo vardas, pavardė, gimimo ir mirties datos.
16. Palaikams palaidoti skiriamos kapavietės dydis vienam kapui –3,75 kv. metrai (1,5x2,5) arba keliems kapams (šeimos kapavietė) – 7 kv. metrai (2,8x2,5), arba pagal kapinių planą – kitokio dydžio.
17. Kapo duobės, kurioje laidojami žmogaus palaikai, gylis turi būti ne mažesnis kaip 2 metrai; kapo duobės, kurioje laidojami kremuoti žmogaus palaikai su urna, kapsule, arba išberiant juos į kapo duobę, – ne mažesnis kaip 1 metras.
18. Naujas kapas esamoje kapavietėje formuojamas tik tuo atveju, jeigu kapavietė turi aiškias (pažymėtas) ribas. Leidžiama pakeisti tik tuo atveju, jeigu toks pakeitimas būtinas laidojimui, galimas pagal kapinių planą ir tik tiek, kiek tai būtina laidojimui. Sprendimą leisti / neleisti pakeisti kapavietės ribas priima leidimą laidoti išduodantis kapinių (teritorijų) prižiūrėtojas šio leidimo išdavimo metu. Įrašytų į Kultūros vertybių registrą kapaviečių ribos nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
19. Neveikiančiose kapinėse mirusiųjų palaikai nelaidojami.
20. Už kapavietės priežiūrą atsakingas laidojantis asmuo, kurio prašymu išduotas leidimas laidoti ir skirta kapavietė arba asmuo, apie kurį pranešta kapinių (teritorijų) prižiūrėtojui, (toliau – atsakingas asmuo), arba asmuo (jeigu toks yra), kuriam šio Tvarkos aprašo 37 punkte nustatyta tvarka suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę. Laidojantis asmuo turi prižiūrėti kapavietę, kad ji būtų tvarkinga. Atsakingo asmens duomenis (fizinio asmens vardą, pavardę, adresą, telefono numerį; juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, telefono numerį) kapinių (teritorijų)  prižiūrėtojas įrašo laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale (toliau – žurnalas). Kapinių (teritorijų) prižiūrėtojas atsakingus asmenis supažindina su šiuo Tvarkos aprašu. Atsakingas už kapavietės priežiūrą asmuo privalo pašalinti pažeidimus ar atlyginti žalą, kuriuos jis, įrengdamas kapo paminklą, antkapį ar atlikdamas kitus kapavietės priežiūros darbus, padarė kapinėms ir kitoms kapavietėms ar statiniams. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektams padaryti pažeidimai ir žala atlyginami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
21. Savivaldybės teritorijoje esančių kapinių priežiūrą organizuoja ir lėšas priežiūrai skiria Širvintų rajono savivaldybės administracija.
22. Prie įėjimo į kapines įrengiamas informacinis stendas ar informacinė lenta, kurioje užrašomas kapinių pavadinimas ir statusas, kapinių (teritorijų) prižiūrėtojo duomenys, laikas, kada kapinėse galima laidoti ir jas lankyti, kapinių schema ir kita informacija. Jeigu kapinėse yra į Kultūros vertybių registrą įrašytų kultūros paveldo objektų, šie objektai nurodomi informacinėje lentoje, o kapinių schemoje pažymimos jų buvimo vietos.
23. Kapinių (teritorijų) prižiūrėtojas turi organizuoti kapinių sanitarinę priežiūrą ir tvarką, registruoti duomenis Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale (Tvarkos aprašo 2 priedas) (toliau – žurnalas), vykdyti kitas Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, Kapinių tvarkymo taisyklėse numatytas funkcijas.
24. Kapavietėje laidoti kitų asmenų palaikus leidžiama tik esant rašytiniam atsakingo už kapavietės priežiūrą asmens sutikimui. Miręs atsakingas už kapavietės priežiūrą asmuo gali būti palaidotas toje kapavietėje, laikantis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
25. Jeigu asmuo, atsakingas už kapavietės priežiūrą, miršta arba dėl kitų priežasčių negali rūpintis kapavietės priežiūra, jo giminaičiai, sutuoktinis (-ė) arba kapavietėje palaidotų mirusiųjų giminaičiai turi susitarti, kas bus atsakingas už kapavietės priežiūrą, ir raštu apie tai pranešti seniūnui ar kapinių (teritorijų) prižiūrėtojui, nurodydami keistinus už kapavietės priežiūrą atsakingo asmens duomenis.
26. Kapo paminklai, antkapiai, kapavietės aptvėrimas, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir statybos techninius reglamentus nepriskiriami statiniams, įrengiami vadovaujantis Kapinių tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatomis. Statant ir (ar) rekonstruojant statinius kapavietėje, įrengiant kitus kapavietės objektus, už kapavietės priežiūrą atsakingas asmuo praneša apie tai kapinių (teritorijų) prižiūrėtojui, kuris žurnale (Tvarkos aprašo 2 priedas) įrašo kapavietės statinių statymo ir (ar) rekonstravimo, kitų kapavietės objektų įrengimo datas.
27. Kapinėse augantys želdiniai prižiūrimi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Širvintų rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis ir kitais želdynų, želdinių tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.
28. Kapinės lankomos visais metų laikais šviesiu paros metu.
29. Kapinių teritorijoje draudžiama:
29.1. be kapinių (teritorijų) prižiūrėtojo raštiško leidimo važinėti transportu (išskyrus specialųjį laidojimo metu ir vykdant priežiūros darbus);
29.2. ganyti gyvulius ir vaikščioti su šunimis;
29.3. be kapinių (teritorijų) prižiūrėtojo žinios statyti naujus, išvežti remontuoti kapų statinius, sodinti arba persodinti, genėti ar pjauti medžius;
29.4. statyti suolus praėjimuose tarp kapų;
29.5. šiukšlinti, mindžioti veją ir gėlynus, laužyti medžius ir krūmus, skinti ar imti gėles, imti smėlį ir žemę ne tam skirtose vietose, gadinti kapinių ir kapų statinius, deginti šiukšles arba jas išmesti ne tam skirtose vietose, trikdyti rimtį ir pažeisti viešąją tvarką;
29.6. klijuoti ar kitaip tvirtinti skelbimus ar kitokią informaciją ant medžių, stulpų, tvorų, pastatų ar statinių bei kitose šiam tikslui nenumatytose vietose.

IV SKYRIUS
KAPAVIEČIŲ PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMOMIS KAPAVIETĖMIS LAIDOJIMO TVARKA IR JŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

30. Kapinių (teritorijų) prižiūrėtojas ne rečiau kaip kartą per dvejus metus organizuoja kapinių apžiūrą, nustatydamas skirtumus tarp turimos informacijos ir faktinių duomenų, kiekvienų kapinių apžiūra (inventorizavimas) įforminama aktu, kuris registruojamas nustatyta tvarka.
31. Netvarkomos kapavietės požymiai:
31.1. kapavietės želdiniai (medžiai, krūmai) neprižiūrėti – peraugę kapavietės ribas, užgožiantys užrašus ant paminklo (jeigu jis yra), gadina paminklus, bortelius, kelia plyteles;
31.2. kapavietė apaugusi žolėmis, nešienaujama, neravima, netvarkoma, matomos sumedėjusios daugiamečių augalų dalys;
31.3. kapavietės paminklas ar kiti kapavietės statiniai iš dalies ar visiškai suirę, išgriuvę, išsikreivinę, pasvirę ar jų nėra;
31.4. užrašai ant paminklo nebe įskaitomi ar jų nėra.
32. Kapinių (teritorijų) prižiūrėtojas, nustatęs, kad kapavietė, išskyrus kapavietes įrašytas į Kultūros vertybių registrą, neprižiūrima ilgiau kaip metus, raštu įspėja už jos priežiūrą atsakingą asmenį, kad būtina ją sutvarkyti ir nurodo kapavietės nesutvarkymo pasekmes.
33. Jeigu per metus nuo įspėjimo įteikimo už neprižiūrimos kapavietės priežiūrą atsakingas asmuo nesutvarko nurodytos kapavietės, kapinių prižiūrėtojas per 5 darbo dienas raštu informuoja Savivaldybės administracijos direktorių apie galbūt neprižiūrimą kapavietę ir pateikia jos duomenis (jeigu žinomi): kapinių pavadinimą, kvartalo numerį, kapavietės numerį, kapavietėje palaidotų asmenų vardus, pavardes, laidojimo datas, žmogaus palaikų paskutinio laidojimo kapavietėje datą, nustatytą kapo ramybės laikotarpį, kapavietės matmenis, palaidotų kapavietėje žmonių palaikų skaičių, kapavietės statinius, jų pastatymo ir rekonstravimo datas. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius gautus duomenis apie galbūt neprižiūrimą kapavietę per 5 darbo dienas paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje.
34. Sprendimą dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ne anksčiau kaip po 2 metų ir ne vėliau kaip po 3 metų nuo duomenų apie galbūt neprižiūrimą kapavietę paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje dienos priima Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta nuolatinė Neprižiūrimų kapaviečių pripažinimo ir kapaviečių (kapų) identifikavimo komisija (toliau – Komisija) apžiūri kapavietę ne rečiau kaip 3 kartus per metus ir ne dažniau kaip kas 3 mėnesius. Po kiekvienos apžiūros kapavietės būklė užfiksuojama neprižiūrimos kapavietės apžiūros akte (Tvarkos aprašo 3 priedas).
35. Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių duomenis ir sprendimo dėl jų pripažinimo neprižiūrimomis priėmimo datą per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo pateikia kapinių (teritorijų) prižiūrėtojui ir paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje, nurodydama duomenų paskelbimo datą.
36. Neprižiūrimų kapaviečių priežiūrą organizuoja kapinių (teritorijų) prižiūrėtojas. Asmenys, pageidaujantys prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima paskelbimo interneto svetainėje, raštu kreipiasi į Žemės ūkio ir turto valdymo skyrių ar kapinių (teritorijų) prižiūrėtoją, nurodydami pageidaujamos prižiūrėti neprižiūrimos kapavietės duomenis, paskelbtus interneto svetainėje ir registruojami pagal prašymo pateikimo terminą eilės tvarka.
37. Pasibaigus prašymų pateikimo terminui Komisija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų išnagrinėja gautus prašymus. Pirmenybė teikiama kapavietėje palaidotų asmenų giminaičiams ir (ar) tose kapinėse, kurioje yra kapavietė, palaidotų asmenų giminaičiams, ir apie tai informuoja pareiškėjus per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Jeigu per prašymų prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę pateikimo terminą prašymų negaunama, sprendimas dėl šios kapavietės priežiūros priimamas per 20 darbo dienų po to, kai toks prašymas gaunamas.
38. Kapinių (teritorijų) prižiūrėtojas įrašo atsakingo už kapavietės priežiūrą asmens duomenis į laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnalą. Neprižiūrimoje kapavietėje, kol bus paskirtas atsakingas už kapavietės priežiūrą asmuo, leidimai laidoti neišduodami. Laidojant kapavietėse, kurios anksčiau buvo pripažintos neprižiūrimomis, visais atvejais turi būti išsaugotas kapo paminklas, jeigu jis yra, ir jame esantys įrašai apie kapavietėje palaidotą (-us) asmenį (-is).
39. Leidimas laidoti neprižiūrimoje kapavietėje išduodamas, jeigu pagal Kapinių tvarkymo taisykles joje galima laidoti ir praėjo ne mažiau kaip 25 metai nuo kapo ramybės laikotarpio pabaigos.
40. Asmuo, kuriam suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, pateikia kapinių (teritorijų) prižiūrėtojui medicininį mirties liudijimą ir rašytinį prašymą išduoti leidimą laidoti. Prašyme pažymima, kurių kapinių neprižiūrima pripažintoje kapavietėje pageidaujama gauti leidimą laidoti, ir nurodomas kapinių (teritorijų) prižiūrėtojo sprendimas, suteikęs teisę prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę. Leidimas laidoti neprižiūrimoje kapavietėje išduodamas, jeigu pagal Kapinių tvarkymo taisykles joje galima laidoti.
41. Mirus asmeniui, kuriam buvo suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, leidimas jį palaidoti šioje kapavietėje gali būti išduotas laidojančiam asmeniui.
42. Laidojant neprižiūrimoje kapavietėje ir ją prižiūrint, turi būti išsaugotas kapo paminklas, jeigu jis yra, jame esantys įrašai apie kapavietėje palaidotą (-us) asmenį (-is).

V SKYRIUS
KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) IDENTIFIKAVIMAS

43. Asmenys, norintys identifikuoti kapinėse artimųjų giminaičių, sutuoktinio (-ės) kapą ir tapatybę jame palaidotų asmenų, kurių palaidojimo vietą žyminčių kapo paminklų, užrašų ant paminklų ar duomenų apie kapavietę (kapą) žurnale neišliko, turi:
43.1. pateikti rašytinį prašymą (Tvarkos aprašo 4 priedas) Savivaldybės administracijai, kurios teritorijoje yra kapinės.
43.2. prašyme nurodyti giminystės ryšius ir jiems žinomas aplinkybes, dėl kurių neišliko duomenų apie kapavietę (kapą);
43.3. pateikti visus turimus duomenis apie kapavietę (kapą) ir joje (jame) palaidotus asmenis. Prie prašymo pridedami turimi dokumentai (išrašai iš bažnytinių registravimo knygų, civilinės metrikacijos įstaigų ar seniūnijų seniūnų išduoti mirties liudijimai, nuotraukos ir kita), patvirtinantys pateiktus duomenis.
44. Savivaldybės administracijos sudaryta Komisija, išnagrinėjusi pateiktą medžiagą ir apžiūrėjusi kapavietę, per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo priima sprendimą dėl kapavietės (kapo) identifikavimo. Šiuo atveju palaidoto asmens tapatybei nustatyti ekshumacija ir biologiniai-medicininiai tyrimai neatliekami. Sprendimas dėl kapavietės (kapo) identifikavimo į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse derinamas su Kultūros paveldo departamentu.
45. Apie Komisijos priimtą sprendimą Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius per 5 darbo dienas raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį ir kapinių (teritorijų) prižiūrėtoją. Kapinių (teritorijų) prižiūrėtojas identifikuotos kapavietės (kapo) duomenis įrašo žurnale, jeigu kapavietė (kapas) buvo identifikuota. Jeigu kapavietė (kapas) yra į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse apie Komisijos priimtą sprendimą identifikuoti kapavietę (kapą) Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius papildomai raštu informuoja Kultūros paveldo departamentą.

VI SKYRIUS
NENUSTATYTOS TAPATYBĖS ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMAS

46. Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikai laidojami tik gavus raštišką prokuroro leidimą.
47. Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikai laidojami Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose vienose iš savivaldybės viešųjų kapinių tam tikslui skirtoje teritorijoje.
48. Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus laidoja laidojimo paslaugų teikėjas, išrinktas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, su kuriuo Savivaldybė yra pasirašiusi paslaugų teikimo sutartį.
49. Gavęs raštišką prokuroro leidimą laidoti nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus, Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį, kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, parengia ir, įsitikinęs parengtų dokumentų informacijos teisingumu, priima sprendimą laidoti nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus ir skirti kapavietę (Tvarkos aprašo 5 priedas) ir paveda kapinių (teritorijų) prižiūrėtojui išduoti leidimą laidoti.
50. Laidojant nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus, turi dalyvauti paskirtas Savivaldybės administracijos atstovas.
51. Palaidojus nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus, Savivaldybės administracijos atstovas surašo nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų palaidojimo aktą (Tvarkos aprašo 6 priedas).
52. Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų palaidojimo aktą pasirašo Savivaldybės administracijos atstovas, laidojimo paslaugų teikėjas arba jo atstovas ir kapinių (teritorijų) prižiūrėtojas. Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų palaidojimo akto kopiją Savivaldybės administracijos atstovas pateikia leidimą laidoti nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus davusiam prokurorui.
53. Ant nenustatytos tapatybės žmogaus kapo pritvirtinama lentelė, kurioje nurodomas kapavietės numeris, palaikų palaidojimo data. Užrašai ant lentelės turi būti nenusiplaunantys.
54. Prokuroro leidimas laidoti nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus, sprendimas laidoti ir skirti kapavietę nenustatytos tapatybės žmogaus palaikams laidoti, palaikų palaidojimo aktą saugo kapinių (teritorijų) prižiūrėtojas, atsakingas už laidojimo paslaugų organizavimą Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
55. Duomenis apie palaidotus nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus registruoja kapinių (teritorijų) prižiūrėtojas Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo registravimo žurnale (Tvarkos aprašo 7 priedas).

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56. Paskyrus kitus asmenis, atsakingus už leidimų laidoti Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą, buvę atsakingi asmenys pagal perdavimo ir priėmimo aktą perduoda visus dokumentus, susijusius su leidimų laidoti išdavimu.
57. Kitus šiame Tvarkos apraše nenumatytus kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo klausimus Savivaldybė sprendžia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu  ir kitais teisės aktais.
58. Už šio Tvarkos aprašo įgyvendinimą atsakingas Savivaldybės Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius.
59. Šio Tvarkos aprašo reikalavimus pažeidę juridiniai ir fiziniai asmenys, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

INFORMACIJA ŠIRVINTŲ MIESTO KAPINIŲ LANKYTOJAMS

Kapinių statusas – viešosios riboto naudojimo

Kapinėse laidojama nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Kapinių prižiūrėtojas:
UAB „Širvintų šiluma“
Vilniaus g. 49-2, Širvintos
tel.: 8 382 51831

Laidojimo leidimai išduodami: I-IV  8.00 val. – 17.00 val.   V    8.00 val. – 15.45 val.

Visos teisės saugomos © Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt