Sutartys bei ginčai

Informacija vartotojams dėl sutarčių bei ginčų sprendimo

Šilumos ūkio įstatymas nustato, kad šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugos vartotojams tiekiamos pagal su jais sudarytas sutartis. Civilinio kodekso 6.384 straipsnis nustato, kad jei abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai tokia sutartis laikoma sudaryta neterminuotam laikui nuo vartotojų įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų momento.

     Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija yra parengusi ir patvirtinusi standartines šilumos ir karšto vandens tiekimo sutarčių sąlygas, kurios galioja iki bus sudarytos tokios sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas. Susipažinti su standartinėmis sutarčių  sąlygomis galite internete:

     Paslaugų teikimo sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas sudaromos ar keičiamos laikantis standartinių sąlygų ir negali prieštarauti teisės aktams ar pažeisti vartotojų teisių ir interesų.

     Atsižvelgiant į tai, UAB „Širvintų šiluma“ su vartotojais pasirašomos paslaugų pirkimo-pardavimo sutartys, parengtos laikantis standartinių sąlygų.

      SUTARTYS:

      Šilumos pirkimo – pardavimo sutartis su juridiniu šilumos vartotoju  

     Sudaryti ar pakeisti paslaugų teikimo sutartį reikia:

 1. kai pasikeičia patalpų savininkas ar nuomininkas;
 2. kai teismo sprendimu padalijamos nuosavybės teisės į butą;
 3. pertvarkius šilumos ar karšto vandens tiekimo sistemą;
 4. kai pertvarkius patalpas pasikeičia buto (patalpų) bendras naudingas plotas.

Fizinis asmuo, norintis sudaryti sutartį Bendrovei turi pateikti:

 • 1 prašymą sudaryti sutartį;
 • 2 asmenybę patvirtinantį dokumentą;
 • 3 pažymėjimą iš VĮ „Registrų centras“ (originalą ir kopiją);
 • 4 patalpų nuomos ar panaudos sutartį (jei sutartį sudaro nuomininkas) originalą ir kopiją);
 • 5 turto perdavimo-priėmimo aktą (originalą ir kopiją);
 • 6 apskaitos prietaiso plombavimo – patikrinimo aktą (originalą ir kopiją);
 • 7 patalpų inventorinius planelius.

Juridinis asmuo, norintis sudaryti sutartį, Bendrovei turi pateikti:

 • 1. prašymą sudaryti sutartį;
 • 2. įmonės registravimo pažymėjimą (originalą ir kopiją);
 • 3. pažymėjimą iš VĮ „Registrų centras“ (originalą ir kopiją);
 • 4. patalpų nuomos ar panaudos sutartį (jei sutartį sudaro nuomininkas) originalą ir kopiją);
 • 5. turto perdavimo-priėmimo aktą (originalą ir kopiją);
 • 6. apskaitos prietaiso plombavimo – patikrinimo aktą (originalą ir kopiją);
 • 7. patalpų inventorinius planelius.

Jei pastatas naujai pajungiamas prie šilumos tiekimo tinklų, prie visų aukščiau išvardytų dokumentų papildomai reikia turėti Pastato pajungimo prie šilumos tiekimo tinklų projektą.

Norint nutraukti sutartį reikia:

*  jei patalpos parduodamos (arba nutraukiama patalpų nuomos sutartis):

 1. pateikti prašymą dėl sutarties nutraukimo;
 2. pateikti patalpų pardavimo (perdavimo) dokumentus;
 3. pilnai atsiskaityti už šilumos energiją ir karštą vandenį.

*  jei atsijungiama nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų:

 1. pateikti technines sąlygas atsijungimui;
 2. pateikti atjungimo projektą;
 3. pateikti darbų priėmimo aktą.
 • Informacija apie vartotojų teises, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo bei ginčų sprendimo tvarką:
 1.  Pretenzijos pateikiamos ir nagrinėjamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2.  Ginčai tarp Vartotojo bei Šilumos tiekėjo sprendžiami tarpusavio susitarimu.
 3.  Nepavykus ginčų išspręsti tarpusavio susitarimu,  ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka teisme arba kitais būdais.

Visos teisės saugomos © 2018 Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt