2017 m. metinė atskaitomybė

Remiantis šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ ūkio subjekto metinę atskaitomybę sudaro:

1. Ūkio subjekto vadovo raštiškas patvirtinimas, kad Ūkio subjekto veiklos ataskaitiniu laikotarpiu naudota Reguliavimo apskaitos sistema bei metinėje atskaitomybėje pateikta ataskaitinio laikotarpio informacija atitinka šioje Metodikoje nustatytų apskaitos atskyrimo taisyklių ir sąnaudų paskirstymo taisyklių reikalavimus;

2. konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita (Metodikos 1 priedas);

3. konsoliduota turto ir kapitalo ataskaita (Metodikos 2 priedas);

4. konsoliduota faktinė investicijų grąžos ataskaita (Metodikos 3 priedas);

5. ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaita (Metodikos 4 priedas);

6. verslo vieneto ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ataskaita (Metodikos 5 priedas);

7. veikloje patirtų sąnaudų grupių ir kategorijų (Didžiosios knygos) ataskaita (Metodikos 7 priedas);

8. tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaita (Metodikos 8 priedas);

9*. šilumos ir elektros energijos gamybos kogeneracinėse jėgainėse sąnaudų ataskaita (Metodikos 11 priedas);

10. netiesioginių sąnaudų pirminio paskirstymo vidinių veiklų grupėms ataskaita (Metodikos 9 priedas);

11. netiesioginių sąnaudų pagrindinių vidinių veiklų paskirstymo paslaugoms ataskaita (Metodikos 10 priedas);

12. bendrųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita (Metodikos 14 priedas);

13*. elektros energijos savo reikmėms sąnaudų ataskaita (Metodikos 12 priedas);

14. šilumos savo reikmėms sąnaudų ataskaita (Metodikos 13 priedas);

15. nešiklių sąrašas, kuriame nurodyta kiekvieno nešiklio vertė, kiekvieno nešiklio taikymo sritis (kokiam (-iems) objektui (-ams) (sąnaudoms, turtui, įsipareigojimams) paskirstyti konkretus sąnaudų nešiklis yra taikomas), kiekvieno nešiklio trumpas ekonominis pagrindimas;

16. sąnaudų paskirstymo ataskaita (Metodikos 15 priedas);

17. būtinųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita (Metodikos 16 priedas);

18. kiekvieno verslo vieneto suteiktų paslaugų (produktų) ataskaita (Metodikos 17 priedas).

* šių ataskaitų Bendrovė nepildo, kadangi Bendrovė negamina elektros energijos.

Visos teisės saugomos © 2018 Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt