Aukciono tvarka

PATVIRTINTA:
UAB „Širvintų šiluma“ valdybos
2014-03-07 protokolu Nr. 1

__________protokolas Nr.___

 

UAB „ŠIRVINTŲ ŠILUMA“ NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE TVARKA

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti UAB „Širvintų šiluma“ turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose (toliau vadinama – aukcionai). Aukcionuose parduodamas UAB „Širvintų šiluma“ turtas, kuris UAB „Širvintų šiluma“ valdybos sprendimu pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti.
2. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

bendrovės turtas — UAB „Širvintų šiluma“ nuosavybės teise priklausantis nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, kuris UAB „Širvintų šiluma“ valdybos sprendimu  pripažintas nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti.

aukcionas – viešas bendrovės turto pirkimas-pardavimas, kai šis turtas siūlomas pirkti keliems asmenims per tarpininką – aukciono vedėją (UAB „Širvintų šiluma“), o pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma su tuo pirkėju, kuris pasiūlo didžiausią kainą (toliau vadinama – aukciono laimėtojas);

pardavėjas — UAB „Širvintų šiluma“, paskyrusi aukciono vedėją bendrovės turtui, kurį nuosavybės teise valdo, naudoja ir kuriuo disponuoja, parduoti.

3. Aukciono dalyviai gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys. Jie aukcione gali veikti savarankiškai arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitų asmenų.

II. AUKCIONO RENGĖJAS

4. Aukcioną rengia UAB „Širvintų šiluma“.

III. AUKCIONO SKELBIMAS

5. Apie rengiamą aukcioną pardavėjas  ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų paskelbia bendrovės internetinėje svetainėje   ir bent viename vietinės spaudos leidinyje.
6. Skelbime apie aukcioną turi būti nurodyta:

6.1. informacija apie parduodamą bendrovės turtą ir pardavėją. Informacijoje apie parduodamą bendrovės turtą gali būti nurodoma, kad keli turto vienetai komplektuojami į vieną pardavimo objektą. Tokiu atveju skelbime turi būti papildomai pranešta, kad neįvykus sukomplektuoto pardavimo objekto aukcionui kiekvienas turto objektas parduodamas atskirai tame pačiame aukcione;
6.2. aukciono vykdymo vieta ir laikas. Skelbime gali būti nurodyta ir naujo aukciono vykdymo vieta ir laikas (po 5 kalendorinių dienų), įrašoma, kad jis bus vykdomas neįvykus pirmajam aukcionui;
6.3. aukciono rengėjo paskirto atsakingo asmens vardas ir pavardė, pareigos, adresas, telefono ir fakso numeriai;
6.4. parduodamo bendrovės turto apžiūros vieta ir laikas – ne trumpesnis kaip 3 darbo dienos;
6.5. atsiskaitymo už aukcione parduotą bendrovės turtą tvarka ir terminai;
6.6. aukciono dalyvių ir žiūrovų bilietų kainos, pradinio įnašo reikalavimai.

IV. PARENGIAMIEJI DARBAI

7. Aukcionui organizuoti ir vykdyti aukciono rengėjas sudaro ne mažiau kaip trijų asmenų komisiją.        Komisijai vadovauja aukciono vedėjas. Be jo, komisijoje turi būti aukciono sekretorius ir kasininkas.
8. Aukciono rengėjas turi užtikrinti parduodamo UAB „Širvintų šiluma“ turto ir pinigų, gautų už parduotą   turtą, apsaugą. .
9. Parduodamo turto pradinę pardavimo kainą nustato pardavėjo sudaryta komisija. Turto pradinė            pardavimo vertė nustatoma atsižvelgiant į buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodytą jo įsigijimo      vertę. Pradinė pardavimo kaina, vykdant pirmąjį turto pardavimą, negali  būti mažesnė už turto likutinę              vertę.

10. Aukciono rengėjas 6.4 punkte nurodyto turto apžiūrai turi parengti parduodamo turto informacines korteles. Jose nurodomi parduodamo turto:
11.1. techniniai duomenys;
11.2. atitiktis standartams ar techninėms sąlygoms;
11.3. sertifikatas, jeigu jis privalomas;
11.4. registravimas valstybės registruose, jeigu toks registravimas privalomas;
11.5. pradinė pardavimo kaina;
11.6. trečiųjų asmenų teisės į turtą.
12. Kai aukcione parduodami keli tokie patys turto vienetai, jiems gali būti naudojama ta pati informacinė kortelė. Informacinės kortelės įteikiamos pageidaujantiems to turto apžiūros dalyviams.

V. AUKCIONO VYKDYMAS

13. Dalyvauti aukcione turi teisę aukciono dalyviai, įsigiję dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu. Žiūrovai, įsigiję žiūrovo bilietą, turi teisę stebėti aukcioną, bet neturi teisės įsigyti aukcione parduodamo turto. Aukciono dalyviai registruojasi Aukciono dalyvių registracijos žurnale (jo forma pateikiama 1 priede).
14. Norint įsigyti aukcione turtą, aukciono dalyvis vieną dieną iki aukciono pradžios turi pervesti į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą arba įnešti į bendrovės kasą 100 Lt. dalyvio  įnašą Nesumokėjus dalyvio įnašo, aukciono dalyvis aukcione nedalyvauja. Dalyvis, sumokėjęs dalyvio įnašą, patvirtina, kad sutinka su aukciono sąlygomis.
15. Aukcionas gali būti vykdomas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai.
16. Aukcioną vykdo ir jo operacijas įformina 7 punkte nurodyta komisija.
17. Aukciono metu aukciono sekretorius rašo aukciono vedėjo registrą (pavyzdinė jo forma pateikiama 2 priede).
18. Prasidėjus aukcionui, aukciono vedėjas skelbia parduodamo turto pavadinimą, apibūdina jį, skelbia pradinę kainą ir minimalų jos didinimo intervalą. Minimalus kainos didinimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos.
19. Aukciono dalyvis, ketinantis įsigyti šį turtą, turi pakelti aukciono dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu, nukreiptu į vedėjo pusę, ir garsiai skelbti savo siūlomą kainą, atitinkančią 18 punkto reikalavimus.
20. Vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą ir ją pasiūliusio aukciono dalyvio numerį.
21. Jeigu nė vienas aukciono dalyvis nesiūlo didesnės kainos, vedėjas kas 5 sekundes dar tris kartus pakartoja paskutiniąją paskelbtą kainą, aukciono dalyvio numerį, tardamas pakartojimų skaičių. Nuskambėjus trečiajam skaičiui, aukciono vedėjas plaktuko dūžiu patvirtina ir paskelbia, kad šis turto vienetas parduotas už paskutiniąją paskelbtą kainą.
22. Turto vieneto pardavimo kainą ir ją pasiūliusio dalyvio bilieto numerį aukciono sekretorius įrašo aukciono vedėjo registre.
23. Aukciono laimėtojas privalo parodyti komisijai savo bilietą, įgaliojimą, jeigu jis veikia įgaliotas kito asmens, ir aukciono sąlygose nurodytu laiku ir sutartu būdu sumokėti jo pasiūlytą turto kainą.
24. Aukciono laimėtojas, atsisakęs užsiregistruoti aukciono vedėjo registre, netenka teisės toliau dalyvauti aukcione, nors turi įsigijęs aukciono dalyvio bilietą. Tokiu atveju turto vienetas parduodamas tame pačiame aukcione iš naujo.
25. Pasibaigus vieno turto vieneto pardavimui, ta pačia tvarka parduodamas kitas turto vienetas.
26. Aukciono vedėjui suteikiama teisė parduodant komplektuoti kelis turto vienetus į vieną pardavimo objektą, jeigu tai iš anksto paskelbta. Neįvykus sukomplektuoto pardavimo objekto aukcionui, kiekvienas turto vienetas parduodamas atskirai tame pačiame aukcione. Sukomplektuoto objekto pradinė pardavimo kaina prilyginamąjį sudarančių turto vienetų pradinių pardavimo kainų sumai.
27. Neparduotas turtas parduodamas naujame aukcione, jeigu taip nusprendžia pardavėjas, kai pardavėjas . Priešingu atveju aukcione neparduotas turtas lieka pardavėjui.

VI. ATSISKAITYMAS UŽ AUKCIONE PARDUOTĄ TURTĄ IR AUKCIONO RENGIMĄ

28. Aukciono laimėtojas už aukcione parduotą bendrovės turtą atsiskaito skelbime apie aukcioną nurodyta tvarka ir laiku.
29. Jeigu aukciono laimėtojas neatsiskaito už aukcione parduotą bendrovės turtą nedelsdamas, kasininkas išrašo jam laisvos formos pažymą, kurioje nurodomas pardavėjas, jo buveinės adresas, aukciono rengėjas, jo buveinės adresas, aukciono laikas ir vieta, parduoto turto pavadinimas, kiekis, aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina, duomenys, reikalingi mokėjimo nurodymui suformuluoti, taip pat iki kurios dienos (per 3 darbo dienas), kokiu adresu ir kam jis turi pateikti banko ar kitos kredito įstaigos (toliau vadinama – bankas) dokumentą, įrodantį, kad jis atliko mokėjimą.
30.Dalyvio įnašas, pasibaigus aukcionui, negrąžinamas dalyviui. Aukciono laimėtojui dalyvio  įnašas negrąžinamas,  neįskaitomas  į nupirkto turto  vertę.  Jeigu aukciono laimėtojas atsisako užsiregistruoti aukciono vedėjo registre arba atsisako sumokėti už aukcione pirktą turtą iš karto ar per nurodytąjį laiką nepateikia aukciono rengėjui 29 punkte nurodytą banko dokumentą, jam dalyvio įnašas negrąžinamas. Pradinis įnašas negražinamas, jei aukciono dalyvis, kuris yra vienintelis kandidatas planuojamam pirkti turtui, aukciono metu aukciono vedėjui paskelbus parduodamo turto pavadinimą, nedalyvauja pirkime, t.y. nepakelia aukciono dalyvio bilieto, nukreiptu į vedėjo pusę, ir garsiai nepaskelbia savo siūlomos kainos, atitinkančios 18 punkto reikalavimus.
31. Jeigu praėjus nustatytajam laikui aukciono laimėtojas nepateikia aukciono rengėjui 29 punkte nurodyto banko dokumento, turtas laikomas neparduotu aukcione, o aukciono vedėjas turi teisę įgyvendinti visas pardavėjo teises. Tokiu atveju aukciono vedėjas turi teisę šį turtą parduoti naujame aukcione, per dvi darbo dienas pranešęs apie tai aukciono laimėtojui. Nesąžiningas aukciono laimėtojas neturi teisės dalyvauti naujame aukcione, be to, jis privalo atlyginti aukciono rengėjui naujo aukciono rengimo išlaidas, taip pat sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas parduotas už kainą, mažesnę negu ta, kurios nesumokėjo nesąžiningas pirkėjas.
32. Jeigu aukciono laimėtojas atsiskaito už aukcione pirktą turtą iš karto ar per nurodytąjį laiką pateikia aukciono rengėjui 29 punkte nurodytą banko dokumentą, jam per 3 darbo dienas perduodamas jo nupirktas turtas, kita su turto naudojimu susijusi turima dokumentacija ir pateikiamas viešame aukcione parduoto turto perdavimo aktas (jo forma pateikiama 3 priede).
33. Viešame aukcione parduoto turto perdavimo aktas yra nuosavybės teisę į įsigytą turto objektą patvirtinantis dokumentas.

 

Juristas Ričardas Černiauskas

Visos teisės saugomos © 2018 Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt